جعبه غذا تک پرس    ابعاد: ۲۸x22x7
مهر ۲, ۱۳۹۶
جعبه غذا دو پرس    ابعاد: ۳۵x23x7
مهر ۲, ۱۳۹۶